HELLO SPRING kod: SPRING40  •  DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKO!

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VOSEDO

 


 
I.    INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego należącego do VOSEDO S.A., zlokalizowanego pod adresem: vosedo.com, przez Klientów nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.    Niniejszy Regulamin określa również warunki i zasady świadczenia przez VOSEDO drogą elektroniczną usługi korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego. Celem założenia Konta Klienta należy zarejestrować się pod adresem: vosedo.com
3.    Sklep Internetowy, działający pod adresem vosedo.com, prowadzony jest przez: VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Św. Wojciecha 22, 43-190 Mikołów, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000946994. Kapitał zakładowy 500 000,00 zł, wpłacony w kwocie 225 000,00 zł. NIP: 6351860412, REGON: 521029859.

 

II.    DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.    VOSEDO - VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Św. Wojciecha 22, 43-190 Mikołów, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000946994. Kapitał zakładowy 500 000,00 zł, wpłacony w kwocie 225 000,00 zł, NIP: 6351860412, REGON: 521029859.
2.    Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez VOSEDO, poprzez stronę internetową vosedo.com.
3.    Klient – podmiot, w tym Konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.    Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
5.    Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
6.    Regulamin – niniejszy Regulamin.
7.    Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do VOSEDO, zgodnie z Regulaminem.
8.    Konto Klienta – usługa świadczona na rzecz Klientów przez VOSEDO drogą elektroniczną umożliwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawierająca dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych Zamówieniach oraz stanie realizacji aktualnie złożonego Zamówienia, do której dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.
9.    ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11.    ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.    ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
13.    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    VOSEDO, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje Towary przeznaczone do sprzedaży wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
2.    Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3.    Sprzedaż i dostawa Towarów przez VOSEDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
5.    Zabrania się przekazywania  przez Klienta, przy użyciu lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Konta Klienta treści niezgodnych z prawem, a także treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zawierających informację niechcianą (spam), treści lub plików mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej vosedo.com
6.    VOSEDO otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a.    Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, której dokonuje;
b.    dane i informacje, które Klient podaje VOSEDO są zgodne z prawdą;
7.    Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: kontakt@vosedo.com
8.    Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i/lub Konta Klienta, Klient, powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 
a)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne);
b)    dostęp do poczty elektronicznej;
c)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 100.0 i wyższej lub Edge w wersji 102.0 i wyższej, Opera w wersji 87.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 100.0. i wyższej, Safari w wersji 14.0 i wyższej; 
d)    zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 x 800; 
e)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta ważnego/aktywnego adresu e-mail, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innych urządzeń umożliwiających poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
9.    Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie Konta Klienta wymaga podania następujących danych Klienta tj. imię, nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, adres do wystawienia rachunku, numer telefonu, e-mail, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym VOSEDO, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym VOSEDO. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. 
10.    Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez zaznaczenie pierwszego oraz drugiego kwadratu formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego VOSEDO” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowany jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Klient ma prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie. 
11.    Korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Klient posiadający Konto Klienta ma prawo dokonywania aktualizacji znajdujących się w nim danych jak również usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. 

 

IV.    TOWARY

 

1.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, sygnaturę Towaru.
2.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, stanowi własność VOSEDO, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

V.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

 

1.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową vosedo.com
2.    Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres do wystawienia faktury (jeżeli jest różny od adresu dostawy), umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3.    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez zaznaczenie właściwej opcji w oknie dialogowym na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością, w tym kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie: „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do VOSEDO. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem VOSEDO oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem VOSEDO oraz zobowiązaniem się Klienta do pokrycia kosztów dostawy. 
4.    Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres e-mail, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego VOSEDO i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez VOSEDO będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5.    Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili wysłania do VOSEDO potwierdzenia zakupu, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio Towarów z koszyka.
6.    Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie danych Klienta, tj. nazwy/imienia i nazwiska, adresu do dostawy Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podania przez Klienta  wadliwych danych, sklep VOSEDO zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem. 
7.    Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz VOSEDO jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
8.    Wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

VI.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY

 

1.    Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3.    Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: https://vosedo.com/koszty-dostawy
4.    Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez VOSEDO Zamówienie.
5.    Promocje w Sklepie VOSEDO nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6.    W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

 

VII.    FORMY PŁATNOŚCI

 

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1.    KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu BLUEMEDIA.pl, należącego do firmy Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisanej do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
2.    PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nieprzekraczającym 3 dni od daty złożenia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za Zamówienie. Realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. 
3.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
4.    Zamówienie będzie wadliwie złożone i umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, w przypadku, gdy:
a.    Klient wybrał płatność należności przez serwis bluemedia.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
b.    Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na rachunek bankowy VOSEDO w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
c.    Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
d.    Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia.

 

VIII.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA

 

1.    Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską DPD lub operatora pocztowego InPost S.A.
2.    Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji Zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a.    w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep VOSEDO autoryzacji wpłaty Klienta w systemie BLUEMEDIA;
b.    w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu (potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez VOSEDO);
c.    w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym VOSEDO.
3.    Czas realizacji Zamówienia podany w Sklepie Internetowym nie obejmuje czasu dostawy Towaru.
4.    Klient jest informowany przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta, może śledzić zamówienie w zakładce MOJE KONTO - Twoje zamówienia na stronie vosedo.com
5.    W przypadku braku podania przez Klienta adresu dostawy, VOSEDO przyjmie za adres dostawy adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6.    W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, należy wskazać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i sporządzić na tę okoliczność protokół uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki należy niezwłocznie ten fakt zgłosić VOSEDO za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vosedo.com. 
7.    W przypadku nieprzewidzianych sytuacji dotyczących Zamówienia VOSEDO będzie informowało Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

 

IX.    REKLAMACJA

 

1.    Podstawę i zakres odpowiedzialności VOSEDO względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2.    Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
3.    VOSEDO obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
4.    Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj)
5.    W przypadku reklamacji VOSEDO zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres: Magazyn VOSEDO, ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „REKLAMACJA VOSEDO”.
6.    Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a.    złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że VOSEDO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b.    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. VOSEDO jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6.    Klient może zamiast zaproponowanego przez VOSEDO usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez VOSEDO. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez VOSEDO. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.    VOSEDO ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez VOSEDO do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Klienta, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt VOSEDO na adres Magazynu VOSEDO tj. ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „REKLAMACJA VOSEDO”. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez VOSEDO sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Towaru do VOSEDO znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „zwroty i reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie VOSEDO, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
10.    VOSEDO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11.    Odpowiedzialność VOSEDO z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
12.    Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
13.    Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: kontakt@vosedo.com
14.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją Konta Klienta) prosimy zgłaszać na adres kontakt@vosedo.com lub pod numerem telefonu (+48) 782 809 814.

 

X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
2.    Do zachowania terminu wystarczy złożenie do VOSEDO przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone np.:
a.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vosedo.com
b.    z wykorzystaniem formularza odstąpienia (kliknij tutaj) i przesłania go na adres: kontakt@vosedo.com
3.    Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Zamówienia, które: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od otrzymania ostatniego Towaru, partii lub części.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6.    VOSEDO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Konsumenta, zwrócić dokonane przez niego płatności.
7.    Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności”).
8.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar VOSEDO wysyłając na adres: MAGAZYN VOSEDO, Ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia, z dopiskiem „ZWROT VOSEDO”. Zaleca się dołączenie dowodu zakupu Towaru.
9.    W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania. 
10.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów : (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez VOSEDO utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

XI.    ZWROT NALEŻNOŚCI 

 

1.    VOSEDO dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a.    anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b.    zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy;
c.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2.    VOSEDO dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i nie stanowi to nadmiernego utrudnienia dla VOSEDO. 
3.    VOSEDO dokona zwrotu należności w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego zwrot należności.

 

XII.    DANE OSOBOWE

 

1.    Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów VOSEDO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia drogą elektroniczną usługi korzystania z Konta Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta. Dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne do realizacji Zamówienia i/lub założenia Konta Klienta to: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, adres do wystawienia rachunku, numer telefonu, e-mail. 
2.    Klienci sklepu VOSEDO oraz pozostali użytkownicy strony internetowej vosedo.com mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od VOSEDO, informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony vosedo.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Św. Wojciecha 22, 43-190  Mikołów. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia i/lub korzystania z Konta Klienta, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji. Kontakt do administratora danych osobowych iod@vosedo.com 
4.    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system:
a.    BLUEMEDIA, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050
5.    Po dokonaniu przez Klienta wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do Regulaminu, oraz treść Regulaminu. 
W przypadku, gdy Klient akceptuje treść Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Zamówienia, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego VOSEDO” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych pól jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożenia Zamówienia (nie dochodzi do skutecznego złożenia Zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji Zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji Zamówienia.

 


XIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a VOSEDO w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi, potwierdzenia złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, specyfikację Towaru, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
2.    Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
3.    Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie vosedo.com przysługują VOSEDO. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej vosedo.com
5.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla ich ważności wymagają opublikowania na stronie internetowej wskazanej w ust. 4.