REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VOSEDO

 


 
I.    INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zlokalizowanego pod adresem: vosedo.com, dalej Sklep Internetowy VOSEDO, przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOSEDO.
2.    Sklep Internetowy VOSEDO, działający pod adresem vosedo.com, prowadzony jest przez: ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.

 

II.    DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.    VOSEDO - ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy: 223.350,00 zł wpłacony w całości, NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.
2.    Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez VOSEDO, poprzez stronę internetową vosedo.com.
3.    Klient – podmiot, w tym Konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.    Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5.    Regulamin – niniejszy Regulamin.
6.    Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do VOSEDO, zgodnie z Regulaminem.
7.    Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym HENDERSON, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

 

III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    VOSEDO, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje Towary przeznaczone do sprzedaży wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
2.    Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3.    Sprzedaż i dostawa Towarów przez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
5.    VOSEDO otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a.    Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, której dokonuje;
b.    dane i informacje, które Klient podaje VOSEDO są zgodne z prawdą;
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
6.    Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: kontakt@vosedo.com
7.    Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i/lub Konta Klienta, Klient, powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 
a)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne);
b)    dostęp do poczty elektronicznej;
c)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 100.0 i wyższej lub Edge w wersji 102.0 i wyższej, Opera w wersji 87.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 100.0. i wyższej, Safari w wersji 14.0 i wyższej; 
d)    zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 x 800; 
e)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta ważnego/aktywnego adresu e-mail, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innych urządzeń umożliwiających poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

IV.    TOWARY

 

1.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, sygnaturę Towaru.
2.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, stanowi własność VOSEDO, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

V.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

 

1.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową vosedo.com
2.    Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3.    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez zaznaczenie właściwej opcji w oknie dialogowym na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością, w tym kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie: „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do VOSEDO. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem VOSEDO oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem VOSEDO oraz zobowiązaniem się Klienta do pokrycia kosztów dostawy. 
4.    Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres e-mail, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego VOSEDO i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez VOSEDO będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5.    Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili wysłania do VOSEDO potwierdzenia zakupu, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio Towarów z koszyka.
6.    Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie danych Klienta, tj. nazwy/imienia i nazwiska, adresu do dostawy Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podania przez Klienta  wadliwych danych, sklep VOSEDO zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem. 
7.    Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz VOSEDO jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
8.    Wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

VI.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY

 

1.    Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3.    Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: https://vosedo.com/koszty-dostawy
4.    Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez VOSEDO Zamówienie.
5.    Promocje w Sklepie VOSEDO nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VII.    FORMY PŁATNOŚCI

 

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1.    KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu AUTOPAY.pl, należącego do firmy Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisanej do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
2.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
3.    Zamówienie będzie wadliwie złożone i umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, w przypadku, gdy:
a.    Klient wybrał płatność należności przez serwis autopay.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
b.    Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
c.    Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia.

 

VIII.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA

 

1.    Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską DPD lub operatora pocztowego InPost S.A.
2.    Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji Zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a.    w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep VOSEDO autoryzacji wpłaty Klienta w systemie AUTOPAY;
b.    w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu (potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez VOSEDO);
3.    Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
4.    Klient jest informowany przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta, może śledzić zamówienie w zakładce MOJE KONTO - Twoje zamówienia na stronie vosedo.com
5.    W przypadku braku podania przez Klienta adresu dostawy, VOSEDO przyjmie za adres dostawy adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6.    W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, należy wskazać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i sporządzić na tę okoliczność protokół uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki należy niezwłocznie ten fakt zgłosić VOSEDO za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vosedo.com. 
7.    W przypadku nieprzewidzianych sytuacji dotyczących Zamówienia VOSEDO będzie informowało Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

 

IX.    REKLAMACJA

 

1.    VOSEDO odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2.    W szczególności VOSEDO odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3.    Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4.    Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj)
5.    W przypadku reklamacji VOSEDO zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres: Magazyn VOSEDO, ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „REKLAMACJA VOSEDO”.
6.    Sklep VOSEDO rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7.    W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas VOSEDO w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie VOSEDO towary do wyboru.
8.    Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
9.    Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: kontakt@vosedo.com
14.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją Konta Klienta) prosimy zgłaszać na adres kontakt@vosedo.com lub pod numerem telefonu (+48) 782 809 814.

 

X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1.    Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać VOSEDO na adres kontakt@vosedo.com
2.    Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (kliknij tutaj) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.br /> 4.    Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres Magazyn Esotiq, ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „ZWROT VOSEDO ”.
5.    Przekroczenie 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
6.    Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności”).

 

XI.    ZWROT NALEŻNOŚCI 

 

1.    VOSEDO dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a.    anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b.    zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy;
c.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2.    VOSEDO dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i nie stanowi to nadmiernego utrudnienia dla VOSEDO. 
3.    VOSEDO dokona zwrotu należności w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego zwrot należności.

 

XII.    DANE OSOBOWE

 

1.    Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów VOSEDO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia drogą elektroniczną usługi korzystania z Konta Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta. 
2.    Klienci sklepu VOSEDO oraz pozostali użytkownicy strony internetowej vosedo.com mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od VOSEDO, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).
3.    Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony vosedo.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia i/lub korzystania z Konta Klienta, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.
4.    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system:
a.    AUTOPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050
5.    Po dokonaniu przez Klienta wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do Regulaminu, oraz treść Regulaminu. 
W przypadku, gdy Klient akceptuje treść Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Zamówienia, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego VOSEDO” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych pól jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożenia Zamówienia (nie dochodzi do skutecznego złożenia Zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji Zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji Zamówienia.
6.    Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym VOSEDO, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym VOSEDO. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego VOSEDO” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta.

 


XIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a VOSEDO w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi, potwierdzenia złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
2.    Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. 
3.    Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo. 
4.    Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie vosedo.com przysługują VOSEDO. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
5.    Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2023 roku. W przypadku zamówienia złożonego przed dniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym obowiązuje Regulamin znajdujący się pod linkiem: https://vosedo.com/regulamin-sklepu-old